Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Fiske i elv og sjø

Miljødirektoratet regulerer fisket etter laks både i sjøen og i vassdragene. Dette gjøres blant annet på bakgrunn av råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Gjeldende fisketider og regler for fiske etter laks, sjøørret og røye i både ferskvann og saltvann finner du på Miljødirektoratets hjemmesider.

Forskrift om lakse- og sjøaurefiske i vassdrag gir regler for blant annet redskapsbruk, fisketid, fiskekvoter og fredning. Elveeierlag kan i tillegg foreslå reguleringsregimer i det enkelte vassdrag. Vassdragene i Norge har vært inndelt i kategorier ut i fra tilstanden til fiskebestandene. Dette kategorisystemet har vært et viktig verktøy i den nasjonale forvaltningen av laks og laksevassdrag, blant annet ved utarbeidelse av retningslinjer for fastsettelse av fisketider. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) beskriver status for norske laksebestander i forhold til gytebestandsmål og trusselnivå, utarbeider prognoser for innsig av laks og gir råd om blant annet beskatning. Årlige rapporter fra VRL er nå blitt viktige styringsverktøy ved regulering av laksefisket både i elv og sjø.

Sjøfisket etter laks kan i motsetning til de fleste elvefiskerier beskatte flere bestander samtidig, på samme fangststed. Fisket i sjø kan dermed beskatte bestander som ikke er innenfor sikre biologiske grenser. Siden sjøfisket foregår på såkalte blandede bestander har det vært behov for en særlig reduksjon i dette fisket. Ved opprettelsen av Den nordatlantiske laksekonvensjonen (NASCO) i 1983 ble det vedtatt forbud mot laksefiske utenfor 12-milsgrensen med unntak for fisket ved Færøyene og Grønland. Siden 1991 er færøyske fiskere og myndigheter blitt betalt for å avstå fra å fiske sin laksekvote. Ordningen kom i stand etter initiativ fra organisasjonen North Atlantic Salmon Fund. Norske myndigheter vedtok å delta i oppkjøpet og økte fiskeravgiften for laks.

I 1989 ble det i Norge innført forbud mot drivgarnfiske. Regulering av fisket i de senere år har hovedsaklig bestått i å redusere i fisketiden både i elver og sjøen og ved innføring av kvoter og begrensninger i redskapsbruk i elv. Gledelige unntak er åpning av fiske i tidligere sure vassdrag på Sørlandet og i friskmeldte Gyrodactylus salaris vassdrag.

I alt ble det fisket 321 tonn laks, sjøaure og sjørøye i elvene i 2014. Sammenlignet med året før, var det en nedgang på 3 % for laks og 11 % for de andre fiskeslagene. Se statistikk fra SSB for mer informasjon
I den ordinære sesongen for laksefiske i sjøen ble det fisket 216 tonn villaks og sjøaure i norske fjorder i 2014. Dette er 11 prosent mer enn året før. Se statistikk fra SSB for mer informasjon

Kilenotfiske i Namsenfjorden Sportsfiske i øyensåa

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos