Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 


Bakgrunn

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) er en uavhengig og næringsdrivende stiftelse som har som målsetting å bidra til økt kunnskap om laksebestandene. KLV ble offisielt åpnet juni 2007 og har per august 2009 to ansatte. Daglig leder Frode Staldvik og seniorrådgiver Tone Løvold. KLV har knyttet til seg naturveileder Kjersti Hanssen i Statens naturoppsyn (SNO) som driver naturveiledning om villaks med barn og unge som målgruppe.

Stiftelsen er samlokalisert med Nord Universitet, campus Namsos og har hele villaksens utbredelsesområde som interessefelt. KLV skal være en bidragsyter i arbeidet med å få til en bærekraftig forvaltning og næringsmessig utnyttelse av villaksen. KLV skal være et nasjonalt senter for pålitelig og uhildet kunnskap i laksespørsmål. Viktige lakseinteresser fra hele landet er representert i stiftelsens styre

KLV er organisert etter samme ide som Villaksutvalget der alle de viktigste lakseinteressene var representert. Villaksutvalget lyktes ved NOU 1999:9 å gi en omforent forståelse av situasjonen for villaksen og å foreslå radikale tiltak for å bedre situasjonen.

Driften av KLV er kostnadseffektiv, og både styret, fagrådet og stiftelsesrådet har nedlagt/nedlegger stor gratis dugnadsarbeid. KLV har siden 2007 mottatt årlig driftsstøtte over statsbudsjettet. Et av KLVs bidrag i kunnskapsformidlingen er utarbeidelse av bøker i Kunnskapsserien for laks og vannmiljø.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos