Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Laksen som kulturbærer og ressurs

Laks har i alle tider opptatt folk. Arten har vært et naturlig objekt for folketro og andre kulturuttrykk. Helleristninger og beskrivelser i gammel norrøn og samisk mytologi bærer tydelige bud om dette. I eventyr, malerkunst og litteratur spiller laksen også en rolle. I de siste 150 årene har sportsfiske etter laks økt laksens kulturelle og økonomiske betydning. Etter hvert har også sportsfisket fått økende innvirkning på forvaltningen av arten. (fra NOU 1999:9)

I Norge har det vært fisket laks helt siden fisken etablerte seg i elvene etter siste istid. I lang tid foregikk laksefisket hovedsakelig i elvene og i elveosene, men etter hvert utviklet man nye fiskemetoder som muliggjorde at fisket ble utvidet til sjøen. Laksefisket var stort sett et ledd i naturhusholdet fram til slutten av 1800-tallet. Fra midten av 1800-tallet kom det nye elementer inn i laksefisket. Disse besto først og fremst i et gryende sportsfiske skapt av velstående engelskmenn og et gryende næringsfiske i sjø gjennom utvikling av kilenota. Laksefiske som matauk for naturhusholdet avtok gradvis i betydning parallelt med fremveksten av sportsfisket og næringsfiske etter laks som økonomisk betydningsfulle næringer (fra økonomisk analyse av villaksressursene i nasjonale laksevassdrag av Ole Jørgen Mørkved og Per S. Krokan, 2000).

Laksen står i en særstilling som ressurs på flere måter. Den fiskes både i sjø og elv, og utgjør med det grunnlag for flere kulturer. Elvefiske, sjøfiske og sportsfiske er ulike virksomheter basert på samme ressurs, og interessene til de ulike fiskerne er ofte motstridende (fra NOU 2008:5, retten til fiske i havet utenfor Finnmark).

Laksens verdi for menneskene, både de lett synlige kommersielle verdiene, og de symbolske og kulturelle verdiene i fortid og nåtid er et argument for å bevare og utvikle ressursen i seg selv.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos