Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Status for de norske laksestammene

Selv i laksestormakten Norge er fangstene av atlantisk laks mer enn halvert siden 1970-tallet. Etter flere år med høye estimater for laksebestandens størrelse rundt årtusenskiftet, har estimatene de siste årene vært lave. Estimatet for 2014 var på rundt 475 000 villaks til Norge (før fisket tok til). For perioden 1983-2014 har det vært en signifikant negativ trend i innsiget, og innsiget er redusert med 55 % fra de første til de siste fire årene i perioden.

Kunnskap om bestandstilstanden er viktig i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er et uavhengig råd opprettet av Miljødirektoratet (den gang Direktoratet for naturforvaltning) i 2009. VRL har blant annet som oppgave å beskrive bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål og trusselnivå, utarbeide prognoser for innsig av laks og gi råd om beskatningsnivået og andre spesifiserte tema. Les mer om VRL her.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos