Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Namsblanken (forprosjekt)

Namsblanken eller småblanken om du vil finnes kun i Namsenvassdraget, er den eneste bestanden av ferskvannstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandring til innsjøer. Størst utbredelse har den i Namsskogan kommune. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ga i 2008 Namsskogan kommune et spesielt ansvar for å ta vare på Namsblanken og dermed ble den lille laksen kommunens såkalte ansvarsart. Namsblanken er i tilbakegang på grunn av fysiske inngrep i vassdraget. Den er ytterligere truet av introduksjon av den fremmede fiskearten ørekyte og av farene for spredning av laksedreperen Gyrodactylus salaris som finnes i nabovassdraget Vefsna. Nye vannkraftutbygginger kan også komme til å skade bestanden. Statusen for Namsblanken i Namsenvassdraget ble i 2009 oppsummert i NINA-rapport nr 403. Rapporten konkluderer blant annet med at vi mangler vesentlig kunnskap for å trygge småblankens framtid.


Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag E-verk, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KLV finansierte prosjektet som hadde følgende mål:

  • Vurdere hvordan profilering og kunnskapsformidling om namsblanken best kan bidra til å ta vare på Namsskogans verdifulle ansvarsart.
  • Vurdere om hele eller deler av aktiviteten kan legges til Namsskogan familiepark og bidra på en positiv måte i parkens driftsgrunnlag.
  • Vurdere potensialet for forskningsaktivitet knyttet til namsblanken.


Namsblanken lever hele livet i rennende vann (Foto: Hans M. Berger)

Rapporten leses her: KLV notat 2-2011


   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos