Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Overvåking og utfisking av rømt oppdrettslaks

Fangsmetoden som oftest benyttes i overvåking av andel rømlinger på villaksens gyteplasser er fiske med sportsfiskeutstyr. Fisket foregår i løpet av en kortere eller lengre periode i forkant av gytetida. Metoden har åpenbare svakheter og dagens praksis for kvantifisering av andel rømt oppdrettslaks på villaksens gyteplasser har en stor grad av usikkerhet. Den kan imidlertid trolig over år vise opp eller nedadgående trender.
Rømt oppdrettslaks på villaksens gyteplasser blir oppfattet som en stor trussel. Det er viktig å redusere denne trusselen mest mulig. Effektive metoder for å sortere ut rømt oppdrettslaks på vei opp i vassdrag kan bidra til det. Prosjektet besto av tre deler:

Del 1: Utarbeidelse av faktaark til hjelp for å skille villaks fra rømt oppdrettslaks: Målet med dette delprosjektet var følgende:

  • Øke allmennhetens treffsikkerhet i å skille fra hverandre rømt oppdrettslaks, villaks og ørret.
  • Bidra til tidligst mulig og sikker varsling av (pågående) rømminger.
  • Bidra til å hindre unødvendige og kostbare ekstrakontroller av oppdrettsanlegg.
  • Øke treffsikkerheten i felt ved sorterings- og overvåkingsfiske etter rømt oppdrettslaks.

Faktaarket ble trykket i værbestandig materiale og er egnet for bruk ute i felt. Illustrasjonene under ble utarbeidet av Robin Ade.

 

Se faktaarket her

Del 2: Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks i laksevassdrag: Målet med dette delprosjektet var å finne best egnet metode for sorteringsfiske i ulike typer laksevassdrag. Prosjektet innbefattet blant annet bruk av spesialtilpasset kilenot i elv.


Spesialkonstruert kilenot for utfisking av rømt oppdrettslaks er benyttet ved tre anledninger i Namsen. (Foto: Steinar Johansen)

Del 3: Pålitelig måling av andel rømt oppdrettslaks på villaksens gyteplasser: Målet var å finne omforente og pålitelige metoder for måling av andel rømt oppdrettslaks på villaksens gyteplasser.
Videoovervåkning ble forsøkt.
Øyeblikksbilde fra de tre kameraene som var montert ved Sælegghylla sommeren 2011.(Foto: Anders Lamberg)


Rapport fra sorterings- og overvåkningsfiske finner du Her

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos