Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Trusselbildet

Det er flere faktorer som påvirker villaksen. Mange er forårsaket av oss mennesker og påvirker villaksen negativt og kan true den. Miljødirektoratet har med utgangspunkt i fangststatistikker, vitenskapelige undersøkelser, lokalkunnskap innhentet av Fylkesmennene og rapporter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurdert hvordan de negative faktorene har påvirker tilstanden til villaks i norske vassdrag. I følge Miljødirektoratet er det registrert 465 vassdrag som har hatt egne laksebestander, og alle laksebestandene er gruppert etter hvilken tilstand de er i. Informasjon om dette finner du på Miljødirektoratet hjemmeside.
Er du interessert i trusselbildet i et spesielt vassdrag kan du gå inn i Lakseregisteret som er forvaltningens kunnskapsbase.

VRL har siden det ble opprettet i 2009 gitt ut årlige rapporter som blant annet presenterer tilstanden for utvalgte norske laksebestander. En av oppgavene til VRL er å vurdere trussel- og påvirkningsfaktorer for villaks. I følge VRL framstår rømt oppdrettslaks og lakselus som klart ikke-stabiliserte bestandstrusler (Ikke-stabiliserte bestandstrusler = en faktor som påvirker bestander så sterkt at den kan bidra til at bestander blir kritisk truet eller tapt og som har høy sannsynlighet for at det oppstår ytterligere tap og/eller tiltakene som gjennomføres er ikke tilstrekkelige til å kontrollere eller redusere faktorenes effekt og utbredelse). Gyrodactylus salaris, sur nedbør, vannkraftreguleringer og fysiske inngrep blir av VRL presentert som stabiliserte bestandstrusler (stabilisert bestandstrussel = en faktor som reduserer produksjonen i bestanden, men ikke i den grad at det truer bestandene, og som har lav sannsynlighet for at det oppstår ytterligere produksjonstap og/eller det gjennomføres effektive tiltak som kontrollerer eller reduserer faktorens effekt og utbredelse). Les mer om trusselbildet i VRLs rapport nr 8, kapittel 11

Trusselbildet - ferskvannsfasen:

Gyrodactylus salaris
Forsuring
Vassdragsregulering
Andre fysiske inngrep
Rømt oppdrettslaks
Smittepress - ferskvannsfasen
 

Trusselbildet - sjøfasen:

Lakselus
Oppvekstforholdene i havet
Bifangst
Smittepress

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos