Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Vedtekter

Her følger KLVs vedtekter:

§ 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø. Stiftelsen er en næringsdrivende stiftelse etter Lov om stiftelser (Stiftelsesloven.). Foretaksnavnet er Kunnskapssenter for laks og vannmiljø. Stiftelsen er registrert i Stiftelsesregisteret og i Foretaksregisteret.
§ 2 Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø har forretningskontor i Namsos kommune.
§ 3 Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø har som formål å bidra til økte kunnskaper om de ville laksestammer, derunder om de optimale levevilkår, for at denne kunnskap skal gi grunnlag for en bærekraftig forvaltning og en bærekraftig kommersiell utnyttelse av villaks-stammene. Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø vil videre bidra til:
 • å utvikle samarbeidsarena for, forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet.
 • aktiviteter knyttet til miljøtilstanden i vannforekomstene.
 • næringsutvikling med utgangspunkt i de ressurser som vassdrag og fjord byr på.
Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø skal finansiere sin virksomhet ved oppstarttilskudd, driftstilskudd, gaver, kapitalavkastning, aksjeutbytte og bruk av stiftelseskapital.
Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø kan realisere stiftelsens målsettinger og formål gjennom et driftsselskap eller gjennom avtaler og kjøp av tjenester fra andre.
§ 4 Bundet grunnkapital er NOK 200 000.
§ 5 Stiftelsen skal ha et stiftelsesråd som har møte minimum en gang pr år innen utgangen av juni. Stiftelsesrådet består av maksimalt 9 representanter som kan representere stiftelses formål. Hver møtende representant har 1 stemme i stiftelsesrådet.
Stiftelsesrådet sammensettes slik:
 • Styret i stiftelsen velger 3 representanter.
 • FHL - Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening velger 1 representant
 • Noregs grunneigar- og sjølaksfiskarlag velger 1 representant
 • Norges jeger- og fiskeforbund velger 1 representant
 • Norske lakseelver velger 1 representant.
 • Kommunene i Namdal velger i felleskap 1 representant
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag velger 1 representant
Stiftelsesrådet konstituerer seg selv og velger rådets leder.
Stiftelsesrådet har myndighet til:
 • å velge styremedlemmer og styreleder.
 • å fastsette styremedlemmers godtgjørelse.
 • å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
 • å avgi uttalelse om årsberetning og regnskap
 • å velge revisor
 • å beslutte gransking
 • å avgi uttalelse til omdanning og vedtektsendringer etter forslag fra styret.
 • å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.
Selskapets årlige møte i stiftelsesrådet skal behandle:
 • uttalelse om årsberetning og regnskap.
 • andre saker som styret legger fram for stiftelsesrådet eller som Stiftelsesloven krever.
§ 6 Stiftelsen kan ha fagråd som oppnevnes av styret for stiftelsen. Medlemmer i fagråd velges for perioder på 2 år, og styret velger leder i fagråd. Fagråds oppgaver kan være:
 • å gi faglige innspill
 • å knytte nettverk og allianser til samarbeidspartnere, forskningsmiljø, universiteter og høyskoler, grunneiere, fagmiljø innen oppdrettermiljø, m.v.
 • arbeide med å skaffe oppdrag, bidra til å identifisere prosjekter og å bidra til finansiering av aktuelle arbeidsoppgaver.
§ 7 Stiftelsens styre skal bestå av 5 - 9 medlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at ikke hele styret er på valg samtidig. Styrets leder velges av stiftelsesrådet for 1 år blant styrets medlemmer. Første gang velges styret av stiftelsesmøtet. Styret er stiftelsens øverste organ
§ 8 Styret representerer stiftelsen utad og tegner dets virksomhet. Stiftelsens virksomhet kan også tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller tre styremedlemmer i fellesskap.
§ 9 Styret kan fatte vedtak om vedtektsendringer med 2/3-flertall av styrets medlemmer. Endring av vedtekter skal legges fram for stiftelsesrådet til uttalelse før vedtak fattes. (må godkjennes av Stiftelsestilsynet).
§ 10 Stiftelsens styre kan foreslå opphør av Kunnskapssenter for laks og vannmiljø, men vedtaket må fattes med flertallvedtak av styrets medlemmer.
 • Forslag om opphør skal legges fram for Stiftelsesrådet til uttalelse før vedtak fattes.
 • Ved eventuelt opphør skal fondets midler tilfalle NINA - Norsk institutt for naturforskning, Namsenvassdragets grunneierforening, Nord-Trøndelag grunneigar- og sjølaksfiskarlag og Norges jeger- og fiskeforbund i Nord-Trøndelag med like store andeler.
Vedtatt 30.11. 2004

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos